Select Page

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Carole Verbeeck is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:


Post-/Vestigingsadres : Posthoornstraat 15A

Postcode : 2500
Plaats : Lier – België

KvK nr. :
BTW nr. : BE0540778166

Telefoonnummer : 00 32 486345833
e-mailadres : contactmecarole@gmail.com

 

In deze privacyverklaring informeer ik hoe Carole Verbeeck persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Carole Verbeeck respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Carole Verbeeck. Wees je er dus van bewust dat Carole Verbeeck niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Carole Verbeeck.

PERSOONSGEGEVENS DIE [JOUW BEDRIJFSNAAM] VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Carole Verbeeck verwerkt:

 

– Jouw voor- en achternaam;

– Jouw adresgegevens;

– Jouw telefoonnummer;

– Jouw e-mailadres;

– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats;

– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE [JOUW BEDRIJFSNAAM] VERWERKT

Carole Verbeeck verwerkt [geen] bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerk ik:

-gezondheid

-seksuele leven

 

Carole Verbeeck heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via …[e-mailadres], dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG [JOUW BEDRIJFSNAAM] PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Carole Verbeeck en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Carole Verbeeck verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:


[voorbeelden: haal weg of vul aan]

 

Doel  Grondslag 
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang 
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Carole Verbeeck verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving  Op basis van een wettelijke plicht  

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem [wel/geen] besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van [JOUW BEDRIJFSNAAM]) tussen zit.

[Wel?] [JOUW BEDRIJFSNAAM] gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Carole Verbeeck bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. 
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard. 


 

Persoonsgegevens  Termijn  Reden 
Carole Verbeeck   7 jaar (Belastingswetgeving)  Voor het afhandelen van jouw betaling 
Jouw KvK-nummer  7 jaar (Belastingwetgeving)  Voor het afhandelen van jouw betaling 
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens  1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer  1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief  Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst   Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Carole Verbeeck verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Carole Verbeeck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Met de volgende derden deelt Carole Verbeeck gegevens:

Derde Categorie  Doel delen  Welke gegevens 
Administratiekantoor  Verwerker  Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen 
Boekhouder  Verwerker boekhouding Verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken  Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen 
Email- en websiteprovider  Verwerker Voor de website en e-mails  contactgegevens
Bank  Verwerkingsverantwoordeljke  Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Carole Verbeeck in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contactmecarole@gmail.com.
Carole Verbeeck zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carole Verbeeck en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Carole Verbeeck wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Carole Verbeeck niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media buttons
Op de website van Carole Verbeeck zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www… [jouwe website] is de website van HENDRIKS MEESTERADVIES.


Facebook
[geef hier weer of je gebruik maakt van bv Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten. Profielen die je door Facebook laat aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Lever jij zelf informatie aan van klanten om profielen van aan t maken (profilering), look-a-like audiences etc aan te maken, zorg dat dit je hiervoor toestemming regelt en geef dat aan in je privacyverklaring] 

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Carole Verbeeck maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.  

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door [JOUW BEDRIJFSNAAM] verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via …[e-mailadres]. 


– Deze privacy- en cookieverklaring is van 31 januari 2022 –